Zásady ochrany osobních údajů
1. ochrana údajů
Při používání různých funkcí webových stránek(https://www.mopla.solutions) a aplikace mo.pla dochází ke zpracování osobních údajů. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) upravuje v tomto ohledu obsah, např. povinnost poskytnout informace na začátku zpracování údajů podle článku 13 GDPR. Již při shromažďování vašich osobních údajů máte právo být informováni o jejich použití.
2. osobní údaje
Osobní údaje spadají pod ochranu GDPR. Tento pojem zahrnuje všechny informace, které se týkají člověka. Osobními údaji jsou například jméno, adresa, povolání, e-mailová adresa, zdravotní stav, příjem, rodinný stav, telefonní číslo a uživatelské údaje, jako je IP adresa. Takovými údaji jsou také rezervované jízdenky a jízdy autobusem.
3. zpracování osobních údajů
Pojem zpracování osobních údajů zahrnuje vše od shromažďování údajů až po jejich vymazání. Osobní údaje lze shromažďovat, organizovat, uspořádávat, uchovávat, upravovat, měnit, číst, dotazovat, používat, sdělovat, přenášet nebo zpřístupňovat.
4. aplikace mo.pla
Osobou odpovědnou za zpracování vašich osobních údajů při používání aplikace mo.pla je

MoPla Solutions GmbH
Alte Landstraße 7
86502 Laugna
Management: pan Robert Kamischke
Augsburg Local Court HRB 37275 (dále jen odpovědná osoba)
Odpovědnou osobu můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@mopla.solutions.
5. pověřenec pro ochranu osobních údajů
Správce údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na adrese správce údajů s dodatkem "pověřenec pro ochranu osobních údajů" nebo na e-mailové adrese datenschutz@mopla.solutions.
6. instalace a používání aplikace
Při používání aplikace se automaticky shromažďují určité údaje, které se ukládají do protokolových souborů serveru. Zpracovávají se zejména údaje o používání aplikace, jedinečné identifikátory zařízení, IP adresa, země instalace a jazyk, výrobce zařízení a typ modelové desky a operační systém, identifikace aplikace nebo balíčku nainstalovaného produktu a také jedinečné reklamní ID pro zařízení iOS a Android. Kromě toho se ukládá stažený obsah / balíčky s přiřazením IP adresy.

Přípustnost tohoto zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) DS-GVO (smlouva). Pro používání aplikace a jejích funkcí je nutná instalace a související zpracování údajů.

Soubory protokolu serveru jsou pravidelně pseudonymizovány, anonymizovány a mazány.
7. údaje o uživatelském účtu
Abyste mohli používat všechny funkce aplikace, je nutné vytvořit uživatelský účet. K tomu je třeba zadat jméno a příjmení, e-mailovou adresu, adresu, datum narození, telefonní číslo a zvolené heslo (to je uloženo v zašifrované podobě). Při přihlášení k uživatelskému účtu se automaticky zpracovává IP adresa posledního přihlášení, datum posledního přihlášení a datum vytvoření účtu.

Přípustnost tohoto zpracování se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. b) DS-GVO (smlouva). Abyste mohli využívat služby, musíte být identifikovatelní. Kromě toho musí aplikace navázat spojení se serverem, aby bylo možné získat určité informace (např. čas (další možné) cesty).

Váš uživatelský účet bude zachován, dokud jej nevymažete. Toto vymazání však nevede současně ke smazání všech zpracovávaných údajů.
8. zpracování údajů při rezervaci
Cesty lze rezervovat v aplikaci. Přitom musíte zadat určité informace a základní podmínky, aby se mohla zobrazit cesta nebo naplánovat trasa a vy jste mohli být přepraveni. Správce shromažďuje místo nástupu a výstupu, datum a čas pro rezervaci flexibilních dopravních služeb.

Přípustnost tohoto zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) DS-GVO (smlouva). Poskytnutí požadovaných údajů je nezbytné, protože jinak si nebudete moci rezervovat jízdu.

Jízdy, které jste si rezervovali, zůstanou v aplikaci uloženy, dokud ji neodinstalujete.
9. automatické určení polohy
Vaši polohu lze určit na základě údajů o zeměpisné poloze. Toto automatické určování polohy lze kdykoli aktivovat nebo deaktivovat v nastavení aplikace.

Přípustnost tohoto zpracování je založena na čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO (souhlas). Poskytnutí údajů o poloze usnadňuje rezervaci cest.

Údaje o poloze aplikace neukládá.
10. platba
Pokud jde o platbu za vaši jízdu prostřednictvím aplikace, správce použil jako poskytovatele platebních služeb službu Stripe Connect, službu společnosti Stripe Inc. 510 Townsend Street, San Francisco, California 94103, USA. Další informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete přímo u společnosti Stripe na adrese https://stripe.com/en-de/privacy.

Přípustnost tohoto zpracování je založena na čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO (oprávněný zájem). Správce by rád nabídl svým zákazníkům snadné a rychlé možnosti platby, ale nemůže to zvládnout vlastními silami. Využití specializovaných poskytovatelů platebních služeb je v takovém případě běžné a usnadňuje odpovědné straně zpracování rezervace cesty. Pokud platíte přímo prostřednictvím aplikace, je vyžadována platba prostřednictvím služby Stripe a poskytnutí vašich osobních údajů.

Vámi rezervované jízdenky a vzniklé faktury musí poskytovatel regionálních dopravních služeb a služba Stripe uchovávat až 10 let po rezervaci z důvodu zákonné povinnosti uchovávání.
12. Google Analytics pro Firebase
V budoucnu lze aplikaci naprogramovat na základě služby Google Firebase. Jedná se o platformu pro programátory se sadou pro vývoj softwaru v různých programovacích jazycích. Jednou z dostupných funkcí je Google Analytics pro Firebase, která umožňuje vyhodnocovat chování uživatelů v aplikaci. Ve standardní implementaci se zaznamenává počet uživatelů a relací, doba trvání relace, operační systémy, modely zařízení, region, první spuštění, spuštění aplikace, aktualizace aplikace a nákupy v aplikaci.

Další informace naleznete přímo u společnosti Google na adrese https://support.google.com/firebase/answer/6318039. Aplikace používá Firebase k ukládání přihlašovacích údajů (e-mail, heslo) a k ověřování uživatelů (odkaz na DS-GVO Firebase: https://firebase.google.com/support/privacy).

Přípustnost tohoto zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO (souhlas). Údaje používáme k neustálému zlepšování aplikace a jejímu přizpůsobování potřebám uživatelů. Zejména analyzujeme, které výrazy jsou často zadávány do vyhledávání a na které položky menu je obzvláště často klikáno.

Google Analytics for Firebase uchovává určité údaje spojené s reklamním identifikátorem po dobu 60 dnů a uchovává souhrnné zprávy bez automatického vypršení platnosti. Uchovávání údajů na úrovni uživatele (včetně konverzí) je nastaveno na 14 měsíců. Po uplynutí doby uchovávání jsou údaje každý měsíc automaticky vymazány.
13 Sentry
Aplikace by měla fungovat co nejbezchybněji, abyste se na rezervace mohli spolehnout. Proto analyzujeme chyby a pády aplikace, abychom v budoucnu předešli problémům prostřednictvím služby Sentry(https://sentry.io/security/).

Přípustnost tohoto zpracování je založena na čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO (oprávněný zájem). Jako poskytovatel aplikace musíme zajistit, aby rezervace vyvolané našimi zákazníky byly zpracovávány bezpečně a aby nedošlo ke ztrátě údajů (např. v důsledku havárie). Prostřednictvím aplikace jsou zprostředkovávány služby, a proto musí být zajištěna potřebná právní jistota pro všechny zúčastněné strany. Zpracování údajů probíhá automaticky a je nezbytné pro používání aplikace.
14. push oznámení
Vaše osobní údaje používáme k zasílání informací o příjezdu vozidla prostřednictvím tzv. push zpráv. Děje se tak pomocí tzv. tokenu relace, který předáváme při používání aplikace. Oznámení lze zasílat prostřednictvím Firebase s využitím tohoto tokenu(https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging).

Pokud máte zařízení s operačním systémem iOS, přípustnost zpracování údajů pro tento účel vychází z čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO (souhlas). Pokud máte zařízení s operačním systémem Android, je přípustnost zpracování pro tento účel založena na čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO (oprávněný zájem). Zasíláme vám push zprávy, abyste nezmeškali příjezd vašeho vozidla.

Při zasílání push zpráv se neukládají žádné osobní údaje nad rámec doby odeslání.
15. přístup k údajům
Údaje shromážděné při používání aplikace se přenášejí na náš server na platformě Google Cloud Platform s umístěním serveru ve Frankfurtu nad Mohanem a ukládají se tam(https://cloud.google.com/terms/cloud-privacy-notice?hl=de). Potenciálními dalšími příjemci jsou naši zaměstnanci, jakož i poskytovatelé regionálních přepravních služeb, jejich řidiči a poskytovatelé platebních služeb, jako je například Stripe. Kromě toho mohou vaše osobní údaje v jednotlivých případech (např. při údržbě serveru nebo aktualizaci aplikace) prohlížet další poskytovatelé služeb v oblasti IT.

Záznamy o rezervacích vytvořené z aplikace si mohou vyžádat a prohlížet úřady nebo auditoři v rámci auditů. K předání různým příjemcům dochází pouze tehdy, pokud k tomu existuje právní základ nebo v rámci pověřeného zpracování podle čl. 28 DS-GVO.

Do aplikace jsou integrovány některé služby Google, proto jsou vaše osobní údaje částečně předávány do třetích zemí mimo EU a EHP. Toto předávání je povoleno bez dalšího schválení Komisí EU, protože společnost Google zahrnula účinné standardní doložky o ochraně údajů schválené Komisí EU pro globální výměnu údajů. Další informace o zabezpečení informací naleznete přímo u společnosti Google na adrese https://firebase.google.com/support/privacy?hl=de#crash-stored-info.
16. práva subjektu údajů
Máte právo na informace (čl. 15 DS-GVO), opravu (čl. 16 DS-GVO), výmaz (čl. 17 DS-GVO), omezení zpracování (čl. 18 DS-GVO) a přenos údajů (čl. 20 DS-GVO). Upozorňujeme, že tato práva můžete kdykoli uplatnit. To však neznamená, že budou splněna. Mo.pla podléhá zákonným povinnostem uchovávání údajů, které obecně brání jejich vymazání.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO, máte právo vznést námitku, pokud k tomu existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace nebo pokud námitka směřuje proti přímé reklamě (čl. 21 DS-GVO). V případě námitky proti přímé reklamě vám již nebudeme zasílat reklamní sdělení.

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat s účinností do budoucna. To však nemá žádný vliv na přípustnost a zákonnost dosavadního zpracování údajů.

Máte právo se kdykoli obrátit na příslušný dozorový úřad.
18. hosting webových stránek
Obsah našich webových stránek hostujeme u následujícího poskytovatele:

Webflow Inc.
Poskytovatelem je společnost Webflow Inc., 398 11th Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103, USA (dále jen Webflow). Když navštívíte naše webové stránky, společnost Webflow shromažďuje různé soubory protokolu včetně vašich IP adres.

Webflow je nástroj pro vytváření a hostování webových stránek. Webflow ukládá soubory cookie nebo jiné rozpoznávací technologie, které jsou nezbytné pro prezentaci stránky, pro poskytování určitých funkcí webových stránek a pro zajištění bezpečnosti (nezbytné soubory cookie).

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Webflow: https://webflow.com/legal/eu-privacy-policy.

Webflow se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO. Naším oprávněným zájmem je zajistit co nejspolehlivější prezentaci našich webových stránek. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DS-GVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení), jak je definováno v TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://webflow.com/legal/eu-privacy-policy.

Zpracování objednávek
Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s DSGVO.

Cloudflare
Používáme službu "Cloudflare". Poskytovatelem je společnost Cloudflare Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA (dále jen "Cloudflare").

Cloudflare nabízí globálně distribuovanou síť pro doručování obsahu s DNS. Ta technicky směruje přenos informací mezi vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami prostřednictvím sítě společnosti Cloudflare. To umožňuje společnosti Cloudflare analyzovat provoz mezi vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami a fungovat jako filtr mezi našimi servery a potenciálně škodlivým provozem z internetu. Společnost Cloudflare přitom může používat také soubory cookie nebo jiné technologie k rozpoznání uživatelů internetu, které se však používají výhradně pro zde popsané účely.

Použití služby Cloudflare vychází z našeho oprávněného zájmu poskytovat naše webové stránky co nejbezchybnější a nejbezpečnější (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO).

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Další informace o zabezpečení a ochraně údajů ve společnosti Cloudflare naleznete zde: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.
19. shromažďování údajů na těchto webových stránkách
Jotform
Na tyto webové stránky jsme integrovali aplikaci Jotform. Poskytovatelem je společnost Jotform Inc., 111 Pine St. Suite, 1815 San Francisco, California 94111, USA (dále jen Jotform).

Jotform nám umožňuje vytvářet online formuláře pro sběr zpráv, žádostí a dalších vstupů od návštěvníků našich webových stránek. Všechny vámi zadané vstupy jsou zpracovávány na serverech společnosti Jotform.
Jotform používáme na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je co nejpřívětivější vyřízení vašeho požadavku (čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO). Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DS-GVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které zadáte do formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezanikne účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vašeho dotazu). Závazná právní ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

Předávání údajů do USA je zajištěno standardními smluvními doložkami EU, které jsme uzavřeli se společností Jotform. Podrobnosti naleznete zde: https://www.jotform.com/gdpr-compliance/dpa/.

Zpracování objednávek
Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s DSGVO.
20. analytické nástroje a reklama
Google Tag Manager
Wir setzen den Google Tag Manager ein. Anbieter ist die Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Der Google Tag Manager ist ein Tool, mit dessen Hilfe wir Tracking- oder Statistik-Tools und andere Technologien auf unserer Website einbinden können. Der Google Tag Manager selbst erstellt keine Nutzerprofile, speichert keine Cookies und nimmt keine eigenständigen Analysen vor. Er dient lediglich der Verwaltung und Ausspielung der über ihn eingebundenen Tools. Der Google Tag Manager erfasst jedoch Ihre IP-Adresse, die auch an das Mutterunternehmen von Google in die Vereinigten Staaten übertragen werden kann.

Der Einsatz des Google Tag Managers erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer schnellen und unkomplizierten Einbindung und Verwaltung verschiedener Tools auf seiner Website. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Google Analytics
Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics ermöglicht es dem Websitebetreiber, das Verhalten der Websitebesucher zu analysieren. Hierbei erhält der Websitebetreiber verschiedene Nutzungsdaten, wie z. B. Seitenaufrufe, Verweildauer, verwendete Betriebssysteme und Herkunft des Nutzers. Diese Daten werden in einer User-ID zusammengefasst und dem jeweiligen Endgerät des Websitebesuchers zugeordnet.

Des Weiteren können wir mit Google Analytics u. a. Ihre Maus- und Scrollbewegungen und Klicks aufzeichnen. Ferner verwendet Google Analytics verschiedene Modellierungsansätze, um die erfassten Datensätze zu ergänzen und setzt Machine-Learning-Technologien bei der Datenanalyse ein.

Google Analytics verwendet Technologien, die die Wiedererkennung des Nutzers zum Zwecke der Analyse des Nutzerverhaltens ermöglichen (z. B. Cookies oder Device-Fingerprinting). Die von Google erfassten Informationen über die Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und §25 Abs. 1 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Browser Plugin
Sie können die Erfassung und Verarbeitung Ihrer Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Google-Signale
Wir nutzen Google-Signale. Wenn Sie unsere Website besuchen, erfasst Google Analytics u. a. Ihren Standort, Suchverlauf und YouTube-Verlauf sowie demografische Daten (Besucherdaten). Diese Daten können mit Hilfe von Google-Signal für personalisierte Werbung verwendet werden. Wenn Sie über ein Google-Konto verfügen, werden die Besucherdaten von Google-Signal mit Ihrem Google-Konto verknüpft und für personalisierte Werbebotschaften verwendet. Die Daten werden außerdem für die Erstellung anonymisierter Statistiken zum Nutzerverhalten unserer User verwendet.

Auftragsverarbeitung
Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics vollständig um.

Google Analytics E-Commerce-Messung
Diese Website nutzt die Funktion „E-Commerce-Messung“ von Google Analytics. Mit Hilfe von E-Commerce-Messung kann der Websitebetreiber das Kaufverhalten der Websitebesucher zur Verbesserung seiner Online-Marketing-Kampagnen analysieren. Hierbei werden Informationen, wie zum Beispiel die getätigten Bestellungen, durchschnittliche Bestellwerte, Versandkosten und die Zeit von der Ansicht bis zum Kauf eines Produktes erfasst. Diese Daten können von Google unter einer Transaktions-ID zusammengefasst werden, die dem jeweiligen Nutzer bzw. dessen Gerät zugeordnet ist.

Google Ads
Der Websitebetreiber verwendet Google Ads. Google Ads ist ein Online-Werbeprogramm der Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads ermöglicht es uns Werbeanzeigen in der Google-Suchmaschine oder auf Drittwebseiten auszuspielen, wenn der Nutzer bestimmte Suchbegriffe bei Google eingibt (Keyword-Targeting). Ferner können zielgerichtete Werbeanzeigen anhand der bei Google vorhandenen Nutzerdaten (z. B. Standortdaten und Interessen) ausgespielt werden (Zielgruppen-Targeting). Wir als Websitebetreiber können diese Daten quantitativ auswerten, indem wir beispielsweise analysieren, welche Suchbegriffe zur Ausspielung unserer Werbeanzeigen geführt haben und wie viele Anzeigen zu entsprechenden Klicks geführt haben.

Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und §25 Abs. 1 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks und https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Google Ads Remarketing
Diese Website nutzt die Funktionen von Google Ads Remarketing. Anbieter ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Mit Google Ads Remarketing können wir Personen, die mit unserem Online-Angebot interagieren bestimmten Zielgruppen zuordnen, um ihnen anschließend interessenbezogene Werbung im Google-Werbenetzwerk anzeigen zu lassen (Remarketing bzw. Retargeting).

Des Weiteren können die mit Google Ads Remarketing erstellten Werbe-Zielgruppen mit den geräteübergreifenden Funktionen von Google verknüpft werden. Auf diese Weise können interessenbezogene, personalisierte Werbebotschaften, die in Abhängigkeit Ihres früheren Nutzungs- und Surfverhaltens auf einem Endgerät (z. B. Handy) an Sie angepasst wurden auch auf einem anderen Ihrer Endgeräte (z. B. Tablet oder PC) angezeigt werden.

Wenn Sie über einen Google-Account verfügen, können Sie der personalisierten Werbung unter folgendem Link widersprechen: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und §25 Abs. 1 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Weitergehende Informationen und die Datenschutzbestimmungen finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google unter: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de

Zielgruppenbildung mit Kundenabgleich
Zur Zielgruppenbildung verwenden wir unter anderem den Kundenabgleich von Google Ads Remarketing. Hierbei übergeben wir bestimmte Kundendaten (z. B. E-Mail-Adressen) aus unseren Kundenlisten an Google. Sind die betreffenden Kunden Google-Nutzer und in ihrem Google-Konto eingeloggt, werden ihnen passende Werbebotschaften innerhalb des Google-Netzwerks (z. B. bei YouTube, Gmail oder in der Suchmaschine) angezeigt.

Google Conversion-Tracking
Diese Website nutzt Google Conversion Tracking. Anbieter ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Mit Hilfe von Google-Conversion-Tracking können Google und wir erkennen, ob der Nutzer bestimmte Aktionen durchgeführt hat. So können wir beispielsweise auswerten, welche Buttons auf unserer Website wie häufig geklickt und welche Produkte besonders häufig angesehen oder gekauft wurden. Diese Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken zu erstellen. Wir erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeigen geklickt haben und welche Aktionen sie durchgeführt haben. Wir erhalten keine Informationen, mit denen wir den Nutzer persönlich identifizieren können. Google selbst nutzt zur Identifikation Cookies oder vergleichbare Wiedererkennungstechnologien.

Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und §25 Abs. 1 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Mehr Informationen zu Google Conversion-Tracking finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Meta-Pixel (ehemals Facebook Pixel)
Diese Website nutzt zur Konversionsmessung der Besucheraktions-Pixel von Facebook/Meta. Anbieter dieses Dienstes ist die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Die erfassten Daten werden nach Aussage von Facebook jedoch auch in die USA und in andere Drittländer übertragen.

So kann das Verhalten der Seitenbesucher nachverfolgt werden, nachdem diese durch Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige auf die Website des Anbieters weitergeleitet wurden. Dadurch können die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke ausgewertet werden und zukünftige Werbemaßnahmen optimiert werden.

Die erhobenen Daten sind für uns als Betreiber dieser Website anonym, wir können keine Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer ziehen. Die Daten werden aber von Facebook gespeichert und verarbeitet, sodass eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist und Facebook die Daten für eigene Werbezwecke, entsprechend der Facebook-Datenverwendungsrichtlinie (https://de-de.facebook.com/about/privacy/) verwenden kann. Dadurch kann Facebook das Schalten von Werbeanzeigen auf Seiten von Facebook sowie außerhalb von Facebook ermöglichen. Diese Verwendung der Daten kann von uns als Seitenbetreiber nicht beeinflusst werden.

Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und §25 Abs. 1 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Wir nutzen die Funktion des erweiterten Abgleichs innerhalb der Meta-Pixel.

Der erweiterte Abgleich ermöglicht uns, verschiedene Arten von Daten (z.B. Wohnort, Bundesland, Postleitzahl, gehashte E-Mail-Adressen, Namen, Geschlecht, Geburtsdatum oder Telefonnummer) unserer Kunden und Interessenten, die wir über unsere Website sammeln an Meta (Facebook) zu übermitteln. Durch diese Aktivierung können wir unsere Werbekampagnen auf Facebook noch präziser auf Personen zuschneiden, die sich für unsere Angebote interessieren. Außerdem verbessert der erweiterte Abgleich Zuordnung von Webseiten-Conversions und erweitert Custom Audiences.

Soweit mit Hilfe des hier beschriebenen Tools personenbezogene Daten auf unserer Website erfasst und an Facebook weitergeleitet werden, sind wir und die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemeinsam für diese Datenverarbeitung verantwortlich (Art. 26 DSGVO). Die gemeinsame Verantwortlichkeit beschränkt sich dabei ausschließlich auf die Erfassung der Daten und deren Weitergabe an Facebook. Die nach der Weiterleitung erfolgende Verarbeitung durch Facebook ist nicht Teil der gemeinsamen Verantwortung. Die uns gemeinsam obliegenden Verpflichtungen wurden in einer Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung festgehalten. Den Wortlaut der Vereinbarung finden Sie unter: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Laut dieser Vereinbarung sind wir für die Erteilung der Datenschutzinformationen beim Einsatz des Facebook-Tools und für die datenschutzrechtlich sichere Implementierung des Tools auf unserer Website verantwortlich. Für die Datensicherheit der Facebook-Produkte ist Facebook verantwortlich. Betroffenenrechte (z. B. Auskunftsersuchen) hinsichtlich der bei Facebook verarbeiteten Daten können Sie direkt bei Facebook geltend machen. Wenn Sie die Betroffenenrechte bei uns geltend machen, sind wir verpflichtet, diese an Facebook weiterzuleiten.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

In den Datenschutzhinweisen von Facebook finden Sie weitere Hinweise zum Schutz Ihrer Privatsphäre: https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Sie können außerdem die Remarketing-Funktion „Custom Audiences” im Bereich Einstellungen für Werbeanzeigen unter https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deaktivieren. Dazu müssen Sie bei Facebook angemeldet sein.

Wenn Sie kein Facebook Konto besitzen, können Sie nutzungsbasierte Werbung von Facebook auf der Website der European Interactive Digital Advertising Alliance deaktivieren: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

Facebook Conversion API
Wir haben Facebook Conversion API auf dieser Website eingebunden. Anbieter dieses Dienstes ist die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Die erfassten Daten werden nach Aussage von Facebook jedoch auch in die USA und in andere Drittländer übertragen.

Facebook Conversion API ermöglicht es uns, die Interaktionen des Websitebesuchers mit unserer Website zu erfassen und an Facebook weiterzugeben, um die Werbeperformance bei Facebook zu verbessern.

Hierzu werden insbesondere Zeitpunkt des Aufrufes, die aufgerufene Webseite, Ihre IP-Adresse und Ihr User-Agent sowie ggf. weitere spezifische Daten (z. B. gekaufte Produkte, Wert des Warenkorbs und Währung) erfasst. Eine vollständige Übersicht über die erfassbaren Daten finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters

Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und §25 Abs. 1 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Soweit mit Hilfe des hier beschriebenen Tools personenbezogene Daten auf unserer Website erfasst und an Facebook weitergeleitet werden, sind wir und die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemeinsam für diese Datenverarbeitung verantwortlich (Art. 26 DSGVO). Die gemeinsame Verantwortlichkeit beschränkt sich dabei ausschließlich auf die Erfassung der Daten und deren Weitergabe an Facebook. Die nach der Weiterleitung erfolgende Verarbeitung durch Facebook ist nicht Teil der gemeinsamen Verantwortung. Die uns gemeinsam obliegenden Verpflichtungen wurden in einer Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung festgehalten. Den Wortlaut der Vereinbarung finden Sie unter: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Laut dieser Vereinbarung sind wir für die Erteilung der Datenschutzinformationen beim Einsatz des Facebook-Tools und für die datenschutzrechtlich sichere Implementierung des Tools auf unserer Website verantwortlich. Für die Datensicherheit der Facebook-Produkte ist Facebook verantwortlich. Betroffenenrechte (z. B. Auskunftsersuchen) hinsichtlich der bei
Facebook verarbeiteten Daten können Sie direkt bei Facebook geltend machen. Wenn Sie die Betroffenenrechte bei uns geltend machen, sind wir verpflichtet, diese an Facebook weiterzuleiten.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381

In den Datenschutzhinweisen von Facebook finden Sie weitere Hinweise zum Schutz Ihrer Privatsphäre: https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Auftragsverarbeitung
Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV) zur Nutzung des oben genannten Dienstes geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass dieser die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet.

Facebook Custom Audiences
Wir nutzen Facebook Custom Audiences. Anbieter dieses Dienstes ist die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Wenn Sie unsere Webseiten und Apps besuchen bzw. nutzen, unsere kostenlosen oder kostenpflichtigen Angebote in Anspruch nehmen, Daten an uns übermitteln oder mit den Facebook-Inhalten unseres Unternehmens interagieren, erfassen wir hierbei Ihre personenbezogenen Daten. Sofern Sie uns eine Einwilligung zur Nutzung von Facebook Custom Audiences erteilen, werden wir diese Daten an Facebook übermitteln, mit denen Facebook Ihnen passende Werbung ausspielen kann. Des Weiteren können mit Ihren Daten Zielgruppen definiert werden (Lookalike Audiences).

Facebook verarbeitet diese Daten als unser Auftragsverarbeiter. Details sind der Nutzungsvereinbarung von Facebook zu entnehmen: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience

Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und §25 Abs. 1 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience und https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

TikTok Pixel
Wir haben das TikTok Pixel auf dieser Website eingebunden. Anbieter ist die TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland (nachfolgend TikTok).Mit Hilfe von TikTok Pixel können wir Websitebesuchern, die sich unsere Angebote angesehen haben, interessengerechte Werbung bei TikTok anzeigen (TikTok Ads). Gleichzeitig können wir mit Hilfe des TikTok Pixels feststellen, wie effektiv unsere Werbung bei TikTok ist. Dadurch kann die Wirksamkeit der TikTok- Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke ausgewertet und für zukünftige Werbemaßnahmen optimiert werden. Hierbei werden verschiedene Nutzungsdaten verarbeitet, wie z. B. IP- Adresse, Seitenaufrufe, Verweildauer, verwendete Betriebssysteme und Herkunft des Nutzers, Informationen über die Anzeige, auf die eine Person auf TikTok geklickt hat oder ein Ereignis, das ausgelöst wurde (Zeitstempel). Diese Daten werden in einer User-ID zusammengefasst und dem jeweiligen Endgerät des Websitebesuchers zugeordnet. Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TDDDG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Die Datenübertragung in Drittstaaten wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier:
https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/de-DE und https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/controller-to-controller.

Auftragsverarbeitung
Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV) zur Nutzung des oben genannten Dienstes geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass dieser die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet.

LinkedIn Insight Tag
Diese Website nutzt das Insight-Tag von LinkedIn. Anbieter dieses Dienstes ist die LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Datenverarbeitung durch LinkedIn Insight Tag
Mit Hilfe des LinkedIn Insight Tags erhalten wir Informationen über die Besucher unserer Website. Ist ein Websitebesucher bei LinkedIn registriert, können wir u. a. die beruflichen Eckdaten (z. B. Karrierestufe, Unternehmensgröße, Land, Standort, Branche und Berufsbezeichnung) unserer Websitebesucher analysieren und so unsere Seite besser auf die jeweiligen Zielgruppen ausrichten. Ferner können wir mit Hilfe von LinkedIn Insight Tags messen, ob die Besucher unserer Webseiten einen Kauf oder eine sonstige Aktion tätigen (Conversion-Messung). Die Conversion-Messung kann auch geräteübergreifend erfolgen
(z. B. von PC zu Tablet). LinkedIn Insight Tag bietet außerdem eine Retargeting-Funktion an, mit deren Hilfe wir den Besuchern unserer Website zielgerichtete Werbung außerhalb der Website anzeigen lassen können, wobei laut LinkedIn keine Identifikation des Werbeadressaten stattfindet.LinkedIn selbst erfasst außerdem sogenannte Logfiles (URL, Referrer-URL, IP-Adresse, Geräte- und Browsereigenschaften und Zeitpunkt des Zugriffs). Die IP-Adressen werden gekürzt oder (sofern sie genutzt werden, um LinkedIn-Mitglieder geräteübergreifend zu erreichen) gehasht (pseudonymisiert). Die direkten Kennungen der LinkedIn-Mitglieder werden nach sieben Tagen von LinkedIn gelöscht. Die verbleibenden pseudonymisierten Daten werden dann innerhalb von 180 Tagen gelöscht. Die von LinkedIn erhobenen Daten können von uns als Websitebetreiber nicht bestimmten Einzelpersonen zugeordnet werden. LinkedIn wird die erfassten personenbezogenen Daten der Websitebesucher auf seinen Servern in den USA speichern und sie im Rahmen eigener Werbemaßnahmen nutzen. Details entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von LinkedIn unter https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Rechtsgrundlage
Soweit eine Einwilligung (Consent) eingeholt wurde, erfolgt der Einsatz des o. g. Dienstes ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 TDDDG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Soweit keine Einwilligung eingeholt wurde, erfolgt die Verwendung dieses Dienstes auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO; der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an effektiven Werbemaßnahmen unter Einschluss der sozialen Medien. Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier:
https://www.linkedin.com/legal/l/dpa und
https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Widerspruch gegen die Verwendung von LinkedIn Insight Tag
Der Analyse des Nutzungsverhaltens sowie zielgerichtete Werbung durch LinkedIn unter folgendem Link widersprechen:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Des Weiteren können Mitglieder von LinkedIn die Nutzung ihrer personenbezogenen Daten zu Werbezwecken in den Kontoeinstellungen steuern. Um einer Verknüpfung von auf unserer Website erhobenen Daten durch LinkedIn und Ihrem LinkedIn Account zu vermeiden, müssen Sie sich aus Ihrem LinkedIn-Account ausloggen bevor Sie unsere Website aufsuchen.

Auftragsverarbeitung
Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV) zur Nutzung des oben genannten Dienstes geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass dieser die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet.
21. jazyk
Pokud je toto prohlášení o ochraně údajů přeloženo do jiných jazyků, platí v případě nesrovnalostí nebo obtíží s překladem výhradně toto prohlášení o ochraně údajů v němčině.