Všeobecné podmínky
1. objekt
Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen "VOP") je platforma mobility (dále jen "aplikace", mo.pla nebo "platforma") provozovaná společností MoPla Solutions GmbH (dále jen "MoPla"), která je přístupná formou mobilní aplikace a slouží k poskytování služeb veřejné dopravy a k zobrazování a/nebo zpřístupňování dalších služeb mobility.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy v souvislosti s přístupem k platformě mobility a jejím používáním.

Tyto VOP se vztahují jak na spotřebitele, tak na podnikatele (dále obojí jen "uživatelé"). Jakékoli další nebo protichůdné smluvní podmínky uživatelů platí pouze tehdy, pokud je společnost Mopla Solutions GmbH výslovně písemně uznala.

"Spotřebitelem" se rozumí každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její podnikatelské, ani její samostatné profesní činnosti.

"Podnikatel" je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své obchodní nebo samostatné profesní činnosti.

Pokud společnost MoPla Solutions GmbH shromažďuje údaje o uživatelích pro marketingové účely, zajistí, aby byly tyto údaje uchovávány, zpracovávány a vymazávány v souladu s požadavky na ochranu údajů. Další informace o tom naleznete v ustanoveních o ochraně údajů, která jsou k dispozici v aplikaci a na webu na adrese https://www.mopla.solutions/de/datenschutz.

Při registraci v aplikaci a při příležitosti zřízení uživatelského účtu (dále jen "účet") jako uživatel potvrzujete, že jste se seznámili s těmito VOP a zároveň je přijímáte a že jste vzali na vědomí a pečlivě si přečetli prohlášení o ochraně údajů v aplikaci.

Vezměte prosím na vědomí, že MoPla se v žádném okamžiku nestává smluvní stranou smlouvy nebo jiné dohody uzavřené mezi uživateli nebo poskytovateli dopravních služeb. MoPla pouze poskytuje platformu a přístup k aplikaci pro sjednání využívání dopravních služeb.
2. MoPla
MoPla je výhradním vlastníkem všech autorských práv. To platí zejména pro služby, platformu, její obsah (zejména texty, obrázky, návrhy, loga, videa, zvuky, data, grafiku) a software a databáze zajišťující její provoz.

MoPla poskytuje platformu mobility ve formě aplikace, pomocí které může uživatel vyhledávat, vyhledávat a rezervovat služby místní veřejné dopravy (dále jen "místní veřejná doprava") ve svém regionu.

Pomocí aplikace mo.pla lze kromě pravidelných služeb místní veřejné dopravy využívat i dopravní službu bez pevně stanovených časů odjezdů a pevně stanovených tras. Žádost, rezervace a platba služby mobility se provádí prostřednictvím aplikace.

MoPla nemá žádný vliv na chování uživatelů na platformě. MoPla zejména nevlastní, nepoužívá, nedodává ani nespravuje žádná vozidla a sama nenabízí žádné jízdy.

MoPla nenese žádnou odpovědnost za provedení jízdy nebo rezervaci spoje veřejné dopravy.
3. smlouva o používání aplikace
Aplikace mo.pla je uživateli k dispozici ke stažení v příslušném obchodě s aplikacemi. Aplikaci lze nainstalovat a používat na mobilním koncovém zařízení s možností připojení k internetu, které musí mít operační systém Android nebo iOS. Přístup k internetu není u aplikace mo.pla povinný. Telekomunikační náklady vzniklé při používání aplikace hradí uživatel.

Jako uživatel se může zaregistrovat každý, kdo je v době registrace schopen rezervovat dopravní služby. Existuje povinnost uvádět pravdivé osobní údaje. Uživatel odpovídá za správnost, kvalitu a neporušenost poskytnutých informací. MoPla není povinna předané údaje kontrolovat.

Po úspěšném stažení aplikace je nutná registrace uživatele. Registrace probíhá prostřednictvím aplikace. Při registraci je nutné uvést celé jméno uživatele, e-mailovou adresu uživatele, číslo mobilního telefonu a datum narození uživatele a platební údaje (dobrovolné). Pokud je registrace provedena bez poskytnutí platebních údajů nebo pokud jsou platební údaje později opět vymazány, nelze prostřednictvím aplikace zprostředkovat žádné zpoplatněné smlouvy o přepravě.

Uživatel souhlasí s platností těchto VOP.

Uživatel není oprávněn udělit třetí osobě přístup ke svému uživatelskému účtu. Jakmile se uživatel dozví o jakémkoli zneužití svého uživatelského účtu, musí o tom neprodleně informovat společnost MoPla.

Po dokončení registrace a založení uživatelského účtu je mezi společností Mopla Solutions GmbH a uživatelem uzavřena smlouva ("smlouva o používání aplikace") o používání aplikace.

Uzavřením uživatelské smlouvy získává uživatel nevýhradní, nepřenosné a nesublicencovatelné právo na používání aplikace po dobu trvání této uživatelské smlouvy.

V aplikaci může uživatel spravovat své údaje a kdykoli je měnit.

Integrace mapových podkladů je částečně prováděna prostřednictvím HERE maps, služby společnosti HERE Global B.V. Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nizozemsko ("Here"). Na používání této služby třetí strany se vztahují podmínky používání služby Here(https://legal.here.com/en-gb/terms/here-end-user-terms).
3a. Právo na odstoupení od smlouvy
Uživatelskou smlouvu o aplikaci a nákupu produktů (např. Deutschlandticket) může uživatel v souladu s ustanovením § 312g odst. 1 BGB do 14 dnů od uzavření smlouvy odvolat. Platí následující ustanovení, přičemž formulace jsou vedeny ve smyslu osobní adresy:

. Storno podmínky
. Máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne uzavření smlouvy.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat v textové podobě prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisem nebo e-mailem zaslaným poštou).

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když nám oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zašlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy
V souvislosti s přepravními službami, které mají být poskytovány regionálními dopravními podniky, bychom rádi upozornili, že podle § 312 odst. 2 č. 5 občanského zákoníku (BGB) je právo na odstoupení od smlouvy ze zákona vyloučeno u služeb, které lze přiřadit k oblasti dopravy. Předpokladem pro to je, že přepravu lze využít ve vymezeném časovém období.

Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud odstoupíte od uzavřené smlouvy, musíme Vám neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi Vaše oznámení o odstoupení od uzavřené smlouvy, vrátit všechny platby, které jsme od Vás obdrželi. Pro toto vrácení použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám kvůli tomuto vrácení nebudou účtovány žádné poplatky.

Pokud dojde k odvolání předplatného Deutschlandticket a toto bude využito ve lhůtě pro odvolání, bude uživateli účtován manipulační poplatek ve výši 49,00 eur.

Zrušení

Příjemce zrušení
MoPla Solutions GmbH
Alte Landstraße 7,
D-86502 Laugna,
E-mail: info@mopla.solutions

Obsah zrušení
Tímto odvolávám/odvoláváme mnou/námi uzavřenou smlouvu o užívání aplikace.

Spotřebitel
[titul] [jméno] [příjmení]
[ulice + číslo popisné] [PSČ + město] [země] [e-mail]
Datum odstoupení: [datum odstoupení]
[podpis spotřebitele/spotřebitelů] (pouze v případě sdělení v listinné podobě).
4. ukončení smlouvy o používání aplikace / odinstalace aplikace
Smlouva o používání aplikace se uzavírá na dobu neurčitou.

Smlouvu o používání aplikace může uživatel kdykoli vypovědět bez dodržení výpovědní lhůty. Výpověď lze oznámit společnosti MoPla. Pro podání výpovědi postačí textový formulář. Běžná výpověď smlouvy o užívání aplikace má za následek zablokování uživatelského účtu. Aplikace se v důsledku výpovědi neodinstalovává.

Uživatel může aplikaci odinstalovat bez časového omezení. Pokud je aplikace pouze odinstalována a není zároveň ukončena smlouva o používání aplikace, smlouva o používání aplikace nadále existuje. Při opětovné instalaci aplikace se uživatel může přihlásit svými registrovanými údaji.

Právo MoPla na mimořádné ukončení smlouvy o užívání aplikace zůstává nedotčeno. MoPla má právo na mimořádné ukončení smlouvy o užívání aplikace zejména v případě, že uživatel:
- uvede nesprávné údaje při vytváření svého uživatelského účtu,
- vede několik uživatelských účtů,
- přistupuje nebo se pokouší přistupovat k sítím aplikace prostřednictvím svého uživatelského účtu pomocí škodlivého kódu a tím narušuje nebo se pokouší narušit integritu nebo výkonnost aplikace, jakož i zasahuje nebo se pokouší zasahovat do dat třetích osob,
- umožní neoprávněným třetím osobám přístup ke svému uživatelskému účtu.
  1. uvede při vytváření svého uživatelského účtu nesprávné údaje,
  2. spravuje více uživatelských účtů,
  3. přistupuje nebo se pokouší přistupovat k sítím aplikace prostřednictvím svého uživatelského účtu pomocí škodlivého kódu, a tím narušuje nebo se pokouší narušit integritu nebo výkon aplikace a zasahuje nebo se pokouší zasahovat do dat třetích stran,
  4. udělí neoprávněným třetím osobám přístup ke svému uživatelskému účtu.
Mimořádné ukončení bude mít za následek okamžité zablokování uživatelského účtu.

MoPla je oprávněna přijmout opatření k ověření údajů poskytnutých uživatelem v jeho účtu, pokud je to nezbytné z důvodu transparentnosti, vytvoření větší důvěry nebo prevence či odhalení podvodu. To se týká zejména ověření telefonních čísel a dokladů totožnosti. Přesnost, důvěryhodnost ani platnost údajů, které jsou předmětem ověřovacího postupu, nemůže MoPla zaručit.
5. služby
Uživatel si může prostřednictvím aplikace objednat, rezervovat a zaplatit jednotlivé dopravní služby. Využití dopravní služby je pro uživatele zpoplatněno. Dopravní službu zajišťuje regionální poskytovatel dopravních služeb. S tímto poskytovatelem služeb je uzavřena smlouva o přepravě. MoPla vystupuje při uzavírání smlouvy jako zprostředkovatel.

Pro objednání a rezervaci dopravní služby musí uživatel v aplikaci zadat místo odjezdu, cílovou destinaci a počet cestujících, jakož i případné existující předplatní jízdenky. Poté se uživateli zobrazí možné jízdy a může si rezervovat zvláštní jízdy na vyžádání. Pro každou jednotlivou rezervovatelnou jízdu obdrží uživatel informace o dostupné době jízdy a výši příplatků a jízdného. Stanovenou dobu jízdy lze zkrátit nebo prodloužit v závislosti na dopravní situaci a sdružování cest s jinými uživateli.

Po výběru cesty uživatel kliknutím na tlačítko "Rezervovat cestu" učiní MoPla nabídku na uzavření přepravní smlouvy s poskytovatelem regionálních dopravních služeb ohledně vybrané dopravní služby. Před kliknutím na tlačítko "Rezervovat jízdu" má uživatel možnost změnit všechny uvedené údaje.

Po provedení rezervace obdrží uživatel v aplikaci potvrzení o rezervaci. V potvrzení rezervace může uživatel vidět podrobnosti o místě odjezdu, čase odjezdu a předpokládaném čase příjezdu. Po obdržení potvrzení rezervace je mezi uživatelem a poskytovatelem regionálních dopravních služeb uzavřena smlouva o přepravě podléhající poplatku.

Pokud uživatel provádí rezervace pro třetí osoby (dále jen "cestující"), je povinen je informovat o těchto VOP a jejich platnosti.
5a. Distribuce jízdenky do Německa
MoPla distribuuje jízdenku Deutschlandticket (49-Euro-Ticket) prostřednictvím platformy od 3.4.2023 s účinností od 1.5.2023 jako zprostředkovatel regionálních dopravních podniků. Distribuce probíhá formou předplatného (dále jen "předplatné") pro uživatele (dále jen "předplatitel").

Smlouva o předplatném nabývá účinnosti potvrzením objednávky předplatného ze strany MoPla a aktivací předplatného v aplikaci. Předplatné začíná běžet vždy 1. dne kalendářního měsíce. Smlouva o předplatném je platná na dobu neurčitou, pokud není zrušena nebo pozastavena (popis této skutečnosti naleznete v aplikaci).

Předplatné lze v aplikaci použít jako čárový kód.

Pro vystavení předplatného na mobilním zařízení se musí předplatitel v aplikaci zaregistrovat.

Po úspěšné registraci a poskytnutí tiketu na mobilním zařízení je třeba zkontrolovat správnost a úplnost údajů. Změny tarifu 49-Euro-Ticket se automaticky stávají součástí smlouvy o předplatném.

Předplatné se vydává s měsíční platbou. V případě okamžitého vstupu do aktuálního měsíce je třeba uhradit celou měsíční částku.

Zrušení předplatného, stejně jako pozastavení, je možné nejpozději 24 hodin před koncem každého měsíce. Případné zrušení musí být provedeno formou SMS nebo prostřednictvím aplikace.
6. poznámky k uspořádání převodu
Uživatel nebo cestující se musí dostavit na místo odjezdu včas ve stanovený čas. V případě pozdního příjezdu nárok na přepravní službu vůči poskytovateli regionální dopravní služby zaniká. Jízdné se nevrací.

Před zahájením jízdy musí uživatel nebo cestující na žádost řidiče předložit potvrzení o rezervaci nebo sdělit své jméno.

Každý uživatel a cestující se musí chovat tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost jízdy a aby nedošlo k ohrožení nebo obtěžování ostatních cestujících. Pokyny řidiče je třeba dodržovat a řidič nesmí být během jízdy rozptylován.
7. ceny a platební podmínky
V zásadě platí, že uživatelé mohou prostřednictvím aplikace bezplatně určit libovolné jízdné, a to tak, že v aplikaci zadají požadavek a požadovaný výchozí bod a cílovou destinaci. Uživatel si také může prohlédnout služby a jízdné za dopravu s jízdními řády veřejné dopravy. Pokud jde o jízdné, rozlišuje se mezi uživatelem s platnou jízdenkou MHD a uživatelem bez takové jízdenky. Aplikace zohledňuje tarify a odpovídající slevy. V každém případě platí Všeobecné a zvláštní přepravní a tarifní podmínky a schválené tarify poskytovatele regionálních dopravních služeb.

Poplatek zobrazený za vybranou cestu před rezervací zahrnuje zákonnou daň z obratu. Všechny poplatky za rezervované jízdy jsou splatné po dokončení rezervace.

Úhrada poplatků se provádí prostřednictvím aplikace po dokončení rezervace. Platba je zpracována prostřednictvím poskytovatele Stripe.

Poskytovatel platebních služeb je integrován prostřednictvím služby Stripe Connect, která je službou společnosti Stripe Inc. 510 Townsend Street, San Francisco, California 94103, USA. Na používání této služby třetí strany se vztahují podmínky používání služby Stripe(https://stripe.com/de/legal/ssa).

Uživatel může započítat pouze nesporné nebo právoplatně zjištěné pohledávky.

Pokud je cesta předčasně přerušena uživatelem nebo cestujícím po jejím zahájení, nedochází ke snížení dlužného jízdného.
8. odpovědnost uživatele nebo cestujícího
V případě zaviněného porušení povinností vyplývajících ze smluvního vztahu nebo těchto VOP je uživatel nebo cestující povinen nahradit vzniklou škodu.
9. povinnosti pro všechny uživatele platformy
Jako uživatel jste výhradně zodpovědní za dodržování obecných zákonů, předpisů a povinností, kterými se řídí vaše používání platformy.
Kromě toho jste povinni při používání platformy a při řízení vozidla dodržovat následující pravidla:
  1. Uživatel nesmí platformu používat k profesionálním, komerčním nebo výdělečným účelům.
  2. Žádné nepravdivé, klamavé nebo podvodné informace nesmí být předávány nebo zobrazovány společnosti Mo.pla ani žádnému jinému uživateli.
  3. Výzvy k násilí, diskriminaci nebo nenávisti, stejně jako propagace aktivit spojených s konzumací nelegálních látek nebo obecné porušování účelu aplikace jsou výslovně zakázány. Stejně tak nesmí být porušována práva mo.pla nebo třetí strany nebo urážena v rozporu s dobrými mravy.
  4. Je třeba respektovat práva MoPla, zejména práva k obrázkům, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví.
  5. Mimo platformu nelze přijímat ani provádět žádné platby, s výjimkou případů povolených v těchto VOP.
  6. Tyto VOP a zásady ochrany osobních údajů na mo.pla je třeba dodržovat a brát v úvahu.
10 Odpovědnost společnosti MoPla Solutions GmbH
MoPla je odpovědná pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti, pokud neporušuje podstatné smluvní povinnosti. Podstatnou smluvní povinností je povinnost, jejíž splnění umožňuje především řádné plnění smlouvy a na jejíž splnění se uživatel pravidelně spoléhá a může spoléhat. V případě prosté nedbalosti je odpovědnost omezena výhradně na škody, které jsou obvykle předvídatelné v době uzavření smlouvy.

Ustanovení výše uvedených vět 1 až 3 platí i ve prospěch zákonných zástupců a zástupců uživatele, pokud jsou nároky uplatňovány přímo vůči nim.
11. dostupnost platformy
MoPla usiluje o to, aby platforma byla pro účely přístupu k ní dostupná 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. K výpadkům však může dojít dočasně a bez předchozího upozornění z důvodu technické údržby, migrace dat, aktualizací nebo jiných technických okolností naší platformy nebo sítě obecně nebo z důvodů vyšší moci.

MoPla si vyhrazuje právo dočasně nebo trvale, zcela nebo částečně změnit nebo pozastavit přístup k platformě nebo jejím funkcím, a to podle vlastního uvážení. Totéž platí i pro obsah platformy.
12 Změna těchto VOP
MoPla je oprávněna jednostranně změnit tyto Všeobecné podmínky, pokud je to nezbytné pro odstranění dodatečně vzniklých poruch ekvivalence nebo pro přizpůsobení změněným právním nebo technickým rámcovým podmínkám, jakož i z důvodu změny rozhodnutí nejvyšších soudů.

Uživatel bude o změně informován oznámením o obsahu změněných předpisů na poslední známou e-mailovou adresu. Změna se stane součástí smlouvy, pokud uživatel do šesti týdnů od obdržení oznámení o změně nevznese písemně nebo v textové podobě námitku proti začlenění do smluvního vztahu.
13. závěrečná ustanovení
Pokud by jednotlivá ustanovení těchto VOP byla nebo se stala zcela nebo zčásti neplatnými nebo nevymahatelnými, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno platným a vymahatelným ustanovením, jehož účinky se nejvíce blíží ekonomickému cíli, který smluvní strany neplatným nebo nevymahatelným ustanovením sledovaly. To platí obdobně v případě, že se smlouva ukáže jako neúplná.
14 Rozhodné právo, soudní příslušnost
Tyto VOP jsou sepsány v němčině a podléhají německému právu s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Výhradním místem soudní příslušnosti pro spory je Augsburg. Pokud jsou tyto VOP přeloženy do jiných jazyků, platí v případě nesrovnalostí nebo potíží s překladem pouze tyto VOP v německém jazyce.

V případě potřeby můžete své stížnosti týkající se naší platformy nebo našich služeb zasílat také na platformu pro stížnosti zřízenou Evropskou komisí a dostupnou na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

MoPla není povinna a v zásadě ani ochotna účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou arbitráží.
15. náznaky
Provozovatelem platformy mo.pla je společnost MoPla Solutions GmbH se sídlem Alte Landstraße 7, D-86502 Laugna.

V případě jakýchkoli dotazů můžete kontaktovat společnost MoPla Solutions GmbH prostřednictvím e-mailu(info@mopla.solutions).

Stav VOP: Březen 2023